Isayeva Kəmalə Ramiz qızı

Isayeva Kəmalə Ramiz Qızı

 

Isayeva Kəmalə Ramiz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1982-ciil 4 yanvartarixindəGəncəşəhərindəanadanolmuşdur.
  • 1988-98ciillərdəGəncəşəhəri11saylıortaməktəbdətəhsilalmışvəhəminməktəbibitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1998-2002ciillərdəGəncə Dövlət Universitetində“Dilşünaslıq İngilis dili” ixtisasıüzrəbakalavrdərəcəsialmışvətəhsilinifərqlənmədiplomuiləbitirmişdir.
  • 2002-2004ciillərdə “Dilşünaslıqİngilisdili” istiqamətiüzrəmagistrtəhsilialmışvətəhsilinifərqlənmədiplomuiləbitirmişdir.
  • 04.03.2016-ciiltarixli, 17/850-11 nömrəli razılıq məktubuna əsasən GəncəDövlətUniversitetinindissertantıdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2004–cuildənGəncəDövlətUniversitetinin “Xaricidillər” fakültəsində “LeksikavəÖlkəşünaslıq” kafedrasındamüəllim
  • 2009-ciildənGəncəDövlətUniversitetinin “Xaricidillər” fakültəsində “LeksikavəÖlkəşünaslıq” kafedrasındabaşmüəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ